Giới thiệu Quản lý TCVN, QCVN về VLXD 

Tổng quan

 Hệ thống CSDL cho các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Vật liệu xây dựng được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu các đề án của các chủ nhiệm đề tài, CSDL sẽ là một trong ứng dụng CNTT được thường xuyên cập nhật các thông tin về TCVN, QCVN về linh vực VLXD, danh sách doanh nghiệp/nhà máy cung cấp dây truyền/thiết bị công nghệ và xử lý môi trường trong lĩnh vực VLXD cũng như các yêu cầu về chất lượng VLXD.
CSDL đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:
  1. Xây dựng CSDL về TCVN, QCVN trong VLXD cơ khí xây dựng, Công nghệ xử lý môi trường
  2. Xây dựng CSDL về Chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD
  3. Xây dựng CSDL về Công nghệ và thiết bị sản xuất VLXD, cơ khí xây dựng, xử lý môi trường

Về công nghệ, Phần mềm được viết trên Ngôn ngữ lập trình/Công
cụ phát triển: Oracle JDeveloper, Java Core/JavaScript, JSPX, JSP, PL/SQL
Oracle. Phần mềm sử dụng bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào như Oracle 11g
Database server, SQL SERVER,MySQL,....

 Phần mềm sử dụng mô hình 3 lớp (3-Tier), có khả năng quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, không bắt buộc phải phân tán dữ liệu cho nhiều cấp sử dụng. Về cấu hình thiết bị, để sử dụng cấu hình máy tính hoặc máy chủ thông dụng ở Việt Nam hiện nay đều đủ khả năng đáp ứng. Tuy nhiên để số lượng càng nhiều người làm việc cùng truy cập vào máy chứa dữ liệu (thông qua giao diện web) thì dung lượng bộ nhớ RAM của máy chứa dữ liệu sẽ càng phải lớn. Theo ước tính thì máy chứa dữ liệu tại trung ương dung lượng của RAM ít nhất cần 3 GB. Về đường kết nối giữa máy chứa dữ liệu và máy làm việc, sẽ là kết nối trực tiếp (qua mạng cục bộ LAN hoặc qua mạng riêng ảo VPN nếu kết nối từ xa bằng internet). Các kiểu kết nối này hiện đang ngày càng phổ biến và thông dụng, được hỗ trợ bằng nhiều thiết bị và phần mềm chuyên dụng..

PHÂN HỆ QUẢN LÝ TCVN, QCVN VỀ VLXD

Mô tả: Chức năng “Quản lý TCVN, QCVN về VLXD” dùng để cập nhật danh sách TCVN, QCVN về VLXD, đồng thời thực hiện tra cứu, tìm kiếm các thông tin về TCVN, QCVN về VLXD. 

PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH SÁCH THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ

Mô tả: Chức năng “Quản lý danh sách thiết bị, công nghệ” dùng để cập nhật danh sách doanh nghiệp/nhà máy, danh sách thiết bị/dây truyền /công nghệ và xử lý môi trường trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đồng thời thực hiện tra cứu, tìm kiếm và thống kê.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Mô tả: Chức năng “Quản lý chất lượng VLXD” dùng để cập nhật thông tin chất lượng của từng sản phẩm VLXD theo các nhóm sản phẩm hàng hóa VLXD khác nhau, bên cạnh đó chức năng còn quản lý danh sách doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm hàng hóa VLXD.

Tương ứng với mỗi loại nhóm sản phẩm VLXD/Sản phẩm vật liệu xây dựng chức năng cho phép người sử dụng quản lý, cập nhật các thông số kỹ thuật khác nhau tương ứng với từng nhóm sản phẩm/sản phẩm khác nhau.