Your Wonderful Article Title
Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã (gọi tắt là phần mềm quản lý CBCCVC) nhằm mục tiêu quản lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả cho công tác tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực của ngành Nội vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân sự, giảm thiểu thời gian, công sức đối với công việc có tính chất sự vụ; giảm thiểu thời gian cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ tích cực cho cán bộ khi tác nghiệp. Bao gồm các mục tiêu cụ thể:

Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp huyện trở lên
Quản lý hồ sơ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Quản lý hồ sơ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp
Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã
Hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến công tác cán bộ.
Tạo kho dữ liệu toàn quốc quản lý tập trung tại Bộ Nội vụ, cũng như kho dữ liệu quản lý tập trung tại Sở Nội vụ
Tin học hóa các nghiệp vụ liên quan đến công tác cán bộ
Quản lý tổ chức bộ máy
Quản lý vị trí việc làm gắn với tổ chức bộ máy
Cung cấp cơ chế tự cập nhật hồ sơ, giám sát và phê duyệt kết quả tự cập nhật hồ sơ đối với CBCCVC
Đánh giá hiệu quả làm việc của CBCCVC và CBCC cấp xã dựa trên vị trí việc làm và bảng miêu tả công việc
Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê đối với CBCC và công chức cấp xã
Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đối với viên chức
Báo cáo thống kê tùy chọn
Thực hiện các tùy biến cá nhân về giao diện

Đối với thông tin đầu vào của hồ sơ,  ngoài các thông tin lý lịch cá nhân bắt buộc phục vụ công tác quản lý theo các biểu mẫu 2C/TCTW, 2C/BNV, Phần mềm còn có khả năng lưu giữ và cung cấp thêm nhiều thông tin khác đáp ứng nhu cầu quản lý theo loại đối tượng là công chức hành chính, viên chức sự nghiệp với những thông tin đặc thù như thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học, thông tin về quá trình công tác ở nước, thông tin quản lý tài chính bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước (trong các đơn vị sự nghiệp có nguồn kinh phí riêng theo qui định...), thông tin về thuế thu nhập cá nhân... Phần mềm đồng thời còn có khả năng lưu trữ thông tin về các loại giấy tờ cá nhân như số hiệu, ngày ban hành, người ký các văn bản, quyết định về tiếp nhận, điều động, thuyển chuyển công tác, về lương, về bổ nhiệm chức vụ, đi nước ngoài, hưu trí... cũng là một nguồn thông tin tích cực đối với công tác quản lý.

Đối với các quy trình nghiệp vụ, nhằm đảm bảo tính thống nhất, mức độ chuẩn xác trong thực hiện một số các qui trình nghiệp vụ, đồng thời giảm thiểu sức lao động, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong công việc tại các đơn vị, một số chức năng hỗ trợ đã được xây dựng trong phần mềm. Các chức năng nghiệp vụ gồm: Qui trình nâng lương, chuyển ngạch, quản lý đào tạo (từ khâu lập kế hoạch đến theo dõi quá trình học tập cho đến khi kết thúc), qui trình bổ nhiệm chức vụ, thực hiện chế độ nghỉ hưu, đi nước ngoài, quá trình đóng bảo hiểm xã hội...

Đối với thông tin đầu ra, Phần mềm có một hệ thống phong phú biểu mẫu báo cáo thống kê được thiết kế định sẵn, tập hợp từ các mẫu biểu báo cáo thống kê ban hành theo quy định của Nhà nước, UBND tỉnh, từ các mẫu biểu tổng điều tra và từ nhu cầu thông tin của các cơ quan, đơn vị. Ngoài chức năng khai thác báo cáo, hệ thống còn có bộ lọc dữ liệu tra cứu, tìm kiếm thông rất phong phú, cho phép tra cứu cả những thông tin không thuộc nhóm mã hóa lưu giữ trong các quá trình diễn biến như quá trình đào tạo, quá trình diễn biến lương, phụ cấp, chức vụ...

Tổng quan cơ cấu đội ngũ CBCCVC và công chức cấp xã

Mô đun “Tổng quan” cung cấp hệ thống biểu đồ cơ cấu công chức, viên chức theo Ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ đào tạo bồi dưỡng,  dân tộc, phụ nữ,...

Tổng quan cơ cấu đội ngũ CBCCVC và Công chức xã

Quản lý Tổ chức bộ máy

Cung cấp nhanh thông tin danh sách TCBM của đơn vị, cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông tin TCBM

Danh sách TCBM

Quản lý danh sách CBCCVC và công chức cấp xã

Mô tả: Chức năng quản lý hồ sơ sử dụng để tổng hợp hồ sơ, cập nhật và lưu trữ các thông tin hồ sơ cá nhân. Thông tin hồ sơ được tổ chức theo dạng cơ sở dữ liệu, trong đó mỗi hồ sơ là một bản ghi. Ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, hồ sơ cá nhân còn đóng vai trò là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng tác động đến toàn bộ kết quả đầu ra của phần mềm. Nét nổi bật của phần mềm là hầu hết các thông tin liên quan đến cá nhân đều đã được đề cập tới, vì vậy có khả năng đáp ứng được nhu cầu đa dạng, phong phú trong quản lý.

Danh sách CBCCVC và công chức cấp xã

Cập nhật thông tin chi tiết của CBCCVC và công chức cấp xã

Mô tả: Cập nhật và lưu trữ các thông tin hồ sơ cá nhân. Thông tin hồ sơ được tổ chức theo dạng cơ sở dữ liệu, trong đó mỗi hồ sơ là một bản ghi. Ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, hồ sơ cá nhân còn đóng vai trò là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng tác động đến toàn bộ kết quả đầu ra của phần mềm. Nét nổi bật của phần mềm là hầu hết các thông tin liên quan đến cá nhân đều đã được đề cập tới, vì vậy có khả năng đáp ứng được nhu cầu đa dạng, phong phú trong quản lý.

Cập nhật thôn tin chi tiết của CBCCVC và Công chức cấp xã