Phần mềm quản lý nguồn nhân lực PHR

Phần mềm quản lý nhân sự PHR giúp nâng cao công tác quản lý hồ sơ CBCNV và người lao động, thuận tiện việc cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ tích cực cho Lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ các cấp trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn trong việc quản lý đội ngũ CBCNV; thực hiện việc xây dựng thang bảng lương theo đặc thù chức danh công việc của từng công ty/chi nhánh/xí nghiệp/tổng kho kể cả cấp CHXD; thực hiện ký kết HĐLĐ – Phụ lục HĐLĐ đối với các chức danh công việc làm việc tại đơn vị mỗi khi có thay đổi ký kết HĐLĐ hoặc có thay đổi mức tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước; thực hiện trích xuất các báo cáo – thống kê định kỳ, trích xuất báo cáo tổng hợp theo tùy chọn dựa trên các dữ liệu đã cập nhật để thống kê/tổng hợp số liệu; giúp phân tích & định hướng phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn.

Tổng quan

Mô đun “Tổng quan” cung cấp hệ thống biểu đồ cơ cấu LĐ, thống kê nhanh về đội ngũ CBCNV-NLĐ được phân tích theo nhiều chỉ tiêu khác nhau như : Cơ cấu LĐ theo độ tuổi, cơ cấu LĐ theo chức danh công việc, Cơ cấu LĐ theo trình độ, Cơ cấu LĐ theo loại hình HĐLĐ, Cơ cấu LĐ theo giới tính, Cơ cấu LĐ theo Đảng viên, Dân tộc, Phụ nữ, Cơ cấu LĐ tăng giảm, Cơ cấu LĐ Văn phòng, LĐ trực tiếp.
Từ hệ thống biểu đồ, thống kê số liệu về đội ngũ CBCNV-NLĐ, người sử dụng có thể xem trực tiếp danh sách chi tiết theo các số liệu thống kê.

Tổng quan cơ cấu CBCNV & NLĐ

Danh sách CBCNV-NLĐ

Cung cấp nhanh thông tin danh sách đội ngũ CBCNV-NLĐ  thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng, cung cấp biểu đồ cơ cấu chi tiết đội ngũ CBCNV-NLĐ theo từng bộ phận phòng ban
Xem chi tiết và xuất ra ms Word hồ sơ CBCNV-NLĐ
Xuất ra Excel Danh sách CBCNV-NLĐ

Danh sách CBCNV & NLĐ